Dịch vụ công ích quận

Dân kiện UBND quận về tình trạng nhà xe trong chung cư?

Về mặt pháp lý, theo luật sư Sơn, người dân đồng sở hữu khu vực để xe, hay nói cách khác. Một khi, khu vực để xe là thuộc sở