Nhà xe chung cư

Nhà xe chung cư: Quận giao cho công ty “nhà”

Đến năm 2013, theo ông Tăng, khi Luật Nhà ở có hiệu lực và quyết định số 08 của Bộ Xây dựng (về việc ban hành quy chế quản lý